– Reverser effektiviseringskuttet

Unio hadde ett hovedbudskap til Stortingets utdannings- og forskningskomité under høringen om statsbudsjettet for 2019: reverser forslaget om et flatt effektiviseringskutt på 0,5 prosent i universitets- og høyskolesektoren.

– Dette flate kuttet i grunnbevilgningene rammer kjerneaktivitetene i sektoren. Det handler om institusjonenes og de ansattes handligsrom for å drive – og utvikle – forskning og undervisning av høy kvalitet, sa fagsjef Åshild Olaussen i Unio.

Unio viste til at Stortinget har vedtatt flere stortingsmeldinger, blant annet kvalitetsmeldingen og humaniorameldingen, med mange gode og store ambisjoner for norsk høyere utdanning og forskning. Samtidig kan dette altså bli det femte budsjettet med et såkalt effektiviseringskutt, og samlet har sektoren da fått et kutt i grunnbevilgningene på over en milliard kroner.

– En solid og forutsigbar grunnbevilgning er en forutsetning for kvalitet og gode resultater og helt avgjørende for å ta vare på den akademiske friheten og nysgjerrighetsdreven forskning, sa Olaussen.

Unio overleverte et notat til utdannings- og forskningskomiteen med flere kommentarer til budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg til kravet om en reversering av effektiviseringskuttet, mener Unio det burde vært rom for flere studieplasser i statsbudsjettet. Videre krever Unio at finansieringen av barnehagelærerutdanningen styrkes. Et annet viktig krav fra Unio i år er knyttet til studiefinansieringen, og leder av Unio-studentene, Ruben Amble Hirsti, la dette fram for politikerne under komitéhøringen.

– De aller fleste avgangselever fra videregående skole vet ikke med sikkerhet hva de skal gjøre resten av livet, sa Amble Hirsti, og advarte mot regjeringens foreslåtte endring i studiefinansieringen, som vil straffe studenter som enten ikke fullfører en grad eller som bytter fag underveis i studiene.

– Det bør være greit å oppdage at man har valgt feil, og dermed bytter studie, uttalte Amble Hirsti.

Og la til at samfunnet ikke er tjent med å utdanne lærere, sykepleiere og politifolk som ikke har lyst til å utøve yrkene sine.

Her kan du lese Unios kommentarer til Ufo-komitéens behandling av statsbudsjettet for 2019