Adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag

Stortinget har i anmodningsvedtak bedt regjeringen sikre at bachelor i praktiske og estetiske fag kvalifiserer for opptak til PPU. Departementet ønsker å høre instansenes syn på hvordan vedtaket kan følges opp på en god måte.

Les høringssvar fra Unio