Om bruddet i hovedtariffoppgjøret med KA

Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og flertallet av fagforeningene i kirken. Bruddet kom etter at forhandlingene hadde gått en uke på overtid. Partene vil be Riksmekleren om assistanse til å finne en løsning, og er enige om at oversendelse til Riksmekleren først skjer etter 13. august. Fram til dette skjer det altså ikke noe med saken.

– Vi håper at meklingen kan føre fram til en løsning, slik at vi unngår streik. Samtidig er det avgjørende for oss å få en helhetlig løsning der våre medlemmers vilkår ikke blir svekket, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder i Unio KA.

Forbundene i Unio, LO og YS fremmet en rekke krav som ville gi en god utvikling av tariffavtalens bestemmelser og av eksisterende lønnssystem.

Unio fremmet blant annet krav om videreføring av bestemmelser som i dag gjelder for Den norske kirke (rettssubjektet) i henhold til tilleggsavtalen, og at flere av disse skulle gjøres gjeldende også i fellesrådene.

– Dette var krav som ikke ble imøtekommet i tilbudene fra KA. I et forsøk på å finne en løsning på forhandlingene, la vi i vårt siste krav i hovedsak kun inn videreføring av dagens bestemmelser. Samtidig gikk vi med på at flere av våre viktige krav om justeringer innen lønnssystemet ble tatt inn i partssammensatte utvalg som kunne jobbe med dette fram mot hovedtariffoppgjøret i 2020. Dette er en vanlig måte å «løse» problematiske krav i tariffoppgjør hvor partene ikke klarer å bli enige, for å hindre brudd, sier Mollestad.

Da KA avviste å flytte sine krav til partssammensatt utvalg, ble det umulig å akseptere deres helhetlige tilbud. Bruddet var dermed et faktum for forbundene som organiserer det store flertallet av de ansatte.

Tidspunkt for meklingen er ikke fastsatt, og siden partene er enige om at saken først sendes Riksmeklingsmannen etter 13. august, kan meklingen tidligst skje i slutten av august. Hvor lang tid som settes av og hvilken frist som settes for å komme til enighet, er heller ikke kjent.

Alle forbundene i Unio, LO og YS, samt Kirkelig undervisningsforbund, er omfattet av meklingen. Disse foreningene favner bredden av arbeidsoppgavene i Den norske kirke. Så vel prester, diakoner, kateketer og organister som barnehageansatte, menighetspedagoger, kontoransatte, gravere og kirketjenere vil kunne bli berørt.

Følg med på nettet i august for nærmere informasjon.