Seniorer jobber lenger, sykefraværet uendret

Seniorene står lenger i arbeid. Sykefraværet har holdt seg stabilt siden 2012, og sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede har vært uendret siden 2006. Vi trenger mer kunnskap om hvordan de ulike tiltakene knyttet til IA-avtalen virker. Dette sier den nye rapporten fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) til og med 2017.

– Når vi til høsten skal forhandle om en ny IA-avtale blir det viktig å finne fram til gode, forebyggende tiltak som faktisk virker for de ulike yrkesgruppene og sektorene i arbeidslivet. Vi må også se på hvordan vi kan forbedre kunnskapsgrunnlaget, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Andelen sysselsatte i befolkningen har variert en del, og lå i 2017 2,5 prosentpoeng lavere enn da den første IA-avtalen ble inngått mellom arbeidslivets parter og myndighetene i 2001. Utviklingen i sysselsettingsandelen blant seniorene skiller seg imidlertid positivt ut fra resten av befolkningen, og har økt betydelig.

Stabilt sykefravær siden 2012 – men vi er bare halvveis til IA-målet

Et sentralt mål i IA-avtalen (delmål 1) er at sykefraværet skal reduseres med 20 prosent fra 2001 til 2018. De sesongjusterte tallene viser at sykefraværet var 9,7 prosent lavere i 4. kvartal 2017 enn i 2. kvartal 2001. Det er fortsatt store forskjeller mellom kjønn, næringer og fylker når det gjelder både sykefraværsnivå og utviklingen i sykefraværet siden 2001.

Ikke økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne

Andelen sysselsatte funksjonshemmede har siden 2006 holdt seg relativt stabil, og utgjør 43 prosent av de med funksjonshemming, mot 73 prosent i hele befolkningen. Etter faggruppens vurdering viser både utviklingen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger og overganger til arbeid og uføretrygd relativt små endringer de siste årene. Dette viser at vi fortsatt ikke har nådd avtalens delmål 2.

Målet om at seniorene skal stå lenger i arbeid er nådd – før utløpet av IA-perioden

De foreløpige tallene for 2017 viser at målet om å øke yrkesaktiviteten for personer over 50 år med 12 måneder fra 2009 til 2018 (delmål 3) er nådd, ett år før utløpet av avtaleperioden. Pensjonsreformen har vært avgjørende for at vi har nådd dette delmålet.

Vi trenger mer kunnskap

Faggruppen påpeker at kunnskapsgrunnlaget knyttet til IA-avtalen er for svakt når det gjelder effekten av virkemidlene. Gevinstene av å innføre tiltak som faktisk virker, vil kunne bli betydelige for den yrkesaktive befolkningens helse og sykefravær.

Les også:

Regjeringens pressemelding om rapporten

Rapporten finner du her