Høring – utveksling av personopplysninger i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

I høringsnotatet, datert 9. mai 2018, foreslås en ny bestemmelse i personopplysningsloven som gir hjemmel for utveksling av personopplysninger mellom offentlige organer i forbindelse med håndheving av lovgivningen om arbeidsmiljø, toll, skatt, avgifter, trygder eller tilskudd eller bidrag av offentlige midler. Forslaget skal bidra til å legge til rette for informasjonsutveksling mellom offentlige etater i deres arbeid med å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Les høringssvar fra Unio