Fortsatt bekymret over svak sysselsettingsvekst

– Til tross for lysere utsikter for norsk økonomi er bedringen i arbeidsmarkedet svak, og både sysselsettingsveksten og yrkesandelene er fortsatt lave, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til Unios innspill til Revidert nasjonalbudsjett.

I Unios innspill til Revidert nasjonalbudsjett legges det vekt på at sysselsettingsandel fordelt på aldersgrupper og kjønn viser at menn har redusert sin yrkesdeltakelse i flere aldersgrupper. For eksempel har menn 25–29 år og menn 45–49 år hatt en nedgang i sysselsettingsandelen de siste ti årene på 7 prosentpoeng.

– Dette er bekymringsfullt. Regjeringen må sette inn langt kraftigere tiltak for å hindre utstøting og uttrekning, særlig blant de unge, sier Unio-lederen.

– Tiltak må settes inn for å hindre langtidsledighet som er første steg mot utstøting av arbeidsmarkedet. Utdanning, kvalifisering og arbeidsmarkedstiltak må brukes langt mer aktivt. Den økonomiske politikken må i større grad sette kunnskap i front, legger hun til.

En stor del av de nye arbeidsplassene kommer i bygg og anlegg og utleievirksomhet der useriøsiteten er stor og midlertidighet og lavlønnskonkurranse har fått feste.

– Dette er urovekkende, understreker Lied.

Unio er fornøyd med at regjeringen følger opp Stortingets vedtak om en nasjonal minstenorm for antall elever per lærer i grunnskolen.

– Unio støtter prinsippene i den modellen regjeringen har valgt, opplyser Lied.