Endring i AML må bygge på kunnskap

I går gjennomførte Arbeids- og sosialkomiteen høring om endringer i arbeidsmiljøloven som omhandler fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak, Prop. 73 L (2017-2018). I sitt innlegg la Unio-leder Ragnhild Lied vekt på at endringene må stå seg over tid, og ikke føre til økt antall midlertidig ansatte.

I sitt innlegg på fem minutter understreket Unio-lederen at lovendringer som skal stå seg over tid, må bygge på et solid kunnskapsgrunnlag.

– Det går tydelig fram av prop-en at vi ikke har noen oversikt over bemanningsforetakenes bruk av adgangen til midlertidig ansettelser etter loven, sa hun og ga følgende råd til komiteen:

– Det vil være uforsvarlig å innføre et nytt grunnlag for midlertidig ansettelser for bemanningsbyråer uten at behovet er forankret i solid kunnskap. Vi mener at bemanningsbyråene bør ansatte fast. Dersom det er et behov for å ansette midlertidig kan de bruke de grunnlagene som allerede er nedfelt i loven.

I innlegget opplyste Lied at Unio støtter forslaget om å innta en definisjon av fast ansettelse i da det vil bidra til å klargjøre hva en avtale om fast ansettelse innebærer.

– Vi mener at en lovfesting vil gi økt forutsigbarhet og motvirke omgåelser av hovedregelen om fast ansettelse, og vil være et viktig signal som underbygger lovens formål om trygge ansettelsesforhold.

I forbindelse med høringsprosessen var Unio imidlertid skeptisk til om den foreslåtte definisjonen av fast ansettelse ga tilstrekkelig forutsigbarhet, blant annet i forhold til deltidsstillinger hvor arbeidet skjer i bolker gjennom året.

– Vi mener fortsatt at en del av formuleringene i prop-en går for langt. For eksempel står det beskrevet at en fast ansettelse kan være en deltidsstilling hvor det bare skal utføres arbeid i enkelte perioder gjennom året, eventuelt uregelmessig og med varierende lengde. Vi tror dette kan åpne for stort rom for fast ansettelser uten forutsigbart innhold.

Avslutningsvis pekte Unio-lederen på at forslaget om å skjerpe kravet for å avtale innleie med tillitsvalgte ikke burde vært begrenset til bygge- og anleggsvirksomhet, men burde gjelde alle bransjer.

Her er Prop. 73L