Lønnsoppgjøret 2018: Krav 2 fra Unio Oslo

Unio Oslo kommune leverte i dag et nytt krav i lønnsoppgjøret 2018. Kravet gjelder fellesbestemmelser i Oslo kommunes overenskomst.

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune vektla også ved dagens overlevering hva som skal til for å for å rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert personell i Oslo kommune.

– Vi ser at det i økende grad ansattes ukvalifiserte i kommunens virksomheter. Slik vi erfarer er det i dag altfor lett å løse rekrutteringsutfordringer ved å tilsette ukvalifiserte, sier hun.

Derfor krever Unio Oslo blant annet at dersom man ikke får kvalifiserte søkere ved første gangs utlysning til en stilling, så skal stillingen lyses ut på nytt med klart høyere avlønning

Lønnspolitikken må være kjent og brukes aktivt

Forutsigbarhet er viktig for å sikre at lønnspolitikken brukes mer aktivt. Unio ønsker å styrke de sentrale bestemmelsene rundt lokale lønnstillegg. Det forutsettes at virksomhetene har en lokal lønnspolitikk.

– For å få til en omforent lønnspolitikk er det viktig at kriteriene og virkemidlene for den lokale lønnspolitikken drøftes med fagforeningene og gjøres kjent for alle arbeidstakere i virksomheten, sier Skjefstad Andersen.

Unio Oslo krever også at lønnskriteriet om «mål og resultat» erstattes med «utvikling av arbeidet». Unio mener det i større grad vil motiverer ansatte.

Andre krav

Unio Oslo stiller ellers krav om anerkjennelse av ansattes kompetanse, spesielt at profesjonskompetanse skal gjenspeiles i stillingskoden, og sterkere forpliktelser fra arbeidsgiver til å sikre at den ansatte er kvalifisert til stillingen. I tillegg ønsker Unio Oslo at det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal utvikle kommunens seniorpolitikk.

Krav til arbeidstid barnehage videreføres, og vil være et svært viktig krav i de videre forhandlingene.

Les hele krav 2 her

Les Oslo kommunes krav/tilbud her