Lønnsoppgjøret i Oslo: – Forventer en klar reallønnsvekst

I dag starter lønnsoppgjøret for ansatte i Oslo kommune. Unio krever en tydelig innretning som gir en klar reallønnsvekst og et høyere lønnsnivå for universitets- og høyskoleutdannede.

– Våre medlemmer sikrer kvaliteten i velferdstjenestene kommunen leverer til sine innbyggere. Det er nødvendig med særskilte lønnsmessige tiltak som gir bedre uttelling. Vi forventer en klar reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Rett kompetanse er viktig

Norsk økonomi er i bedring og det er kamp om arbeidskraften. Dersom Oslo kommune skal klare å rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert og kunnskapsbasert arbeidskraft, er lønn viktig. I privat sektor endte lønnsoppgjøret på 2,8 prosent. I Unio Oslo kommune krever man en økonomisk ramme på minst 3 prosent.

– Det er rom for lønnsvekst etter flere år med moderasjon. Samtidig står kommunen overfor betydelige utfordringer i tiden som kommer som gjør det nødvendig å bruke lønn aktivt, sier Skjefstad Andersen.

Hun trekker blant annet fram den nye nasjonale lærernormen som alene medfører at kommunen må ansette rundt 430 lærere. Samtidig øker bruken av ukvalifiserte i skolen og lønnsutviklingen for undervisningspersonalet har vært lavere enn for resten av kommunen.

Den nye barnehagelærernormen som iverksettes fra august 2018 og dagens grunnbemanningsavtale med mål om 50 prosent barnehagelærerdekning, gir Oslo kommune utfordringer med å rekruttere nok barnehagelærere.

Innenfor helse er det stor mangel på sykepleiere og framskrivninger viser at det er behov for å rekruttere og beholde sykepleiere på både kort og lang sikt. Helse- og omsorgsektoren er i konstant omstilling og utvikling. Helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune er blitt svært spesialiserte og krever ansatte med høy faglig kompetanse.

Det er behov for fysioterapeuter og ergoterapeuter, som kan gi forebyggende og rehabiliterende velferdstjenester og  imøtekomme mulighetene ny teknologi gir.

– Utfordringene kommunen står overfor gjør det nødvendig at kommune mer aktivt bruker lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde kvalifiserte fremfor ukvalifiserte, sier Skjefstad Andersen.

Økonomiske krav

Unio Oslo kommune krever en økonomisk ramme som minst er på nivå med den samlede økonomiske rammen for industrien. Innenfor denne rammen må lønnsutviklingen for yrkesgrupper med høgskole- og universitetsutdanning minst være på høyde med lønnsutviklingen for tilsvarende yrkesgrupper i industrien.

Generelt prosentvis tillegg på lønnstabellen

Særskilte lønnsmessige tiltak for stillinger med krav om universitets- /høgskoleutdanning.

Se hele kravet her

Se tilbudet fra Oslo kommune her

Fakta Unio Oslo kommune

Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 360 000 medlemmer i 13 ulike medlemsforbund.
Unio Oslo forhandler for nærmere 11 500 ansatte i Oslo kommune.

Forbundsvise medlemstall i Oslo per 1. januar 2018:

Utdanningsforbundet – 8 131
Norsk Sykepleierforbund – 2 274
Akademikerforbundet – 345
Norsk Fysioterapeutforbund – 235
Norsk Ergoterapeutforbund – 223
Bibliotekarforbundet – 115
Forskerforbundet – 61
Det norske maskinistforbund – 14
Det norske Diakonforbund – 1
Presteforeningen – 1

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er midnatt 30. april.
Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune er Aina Skjefstad Andersen.
Kommunikasjonsansvarlig: Stig Brusegard, mobil 959 96 074