Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor: Bedre mulighet til å trappe ned etter 62 år

Mange i offentlig sektor trapper ned på slutten for å strekke yrkeskarrieren. Blant lærere er det for eksempel mange som går ned i 60 prosents stilling og kombinerer det med 40 prosent AFP. Med den nye pensjonsavtalen kan du gjøre det samme og komme godt ut sammenliknet med dagens ordning.

Den nye ordningen er også mer fleksibel, pensjonen avkortes ikke hvis du tjener «for mye» slik det er i dagens ordning.

Beregninger av den nye avtalen viser at de som venter med å trappe ned til 60 prosents stilling fra 64 år kommer vesentlig bedre ut enn med dagens ordning. Den veide livsvarige kompensasjonen fra 64 år blir 2 280 kroner høyere per måned sammenliknet med dagens ordning for 1963-kullet og noe lavere for de yngre årskullene.

Les mer om dette og andre virkninger i dette notatet