Slik slår den nye avtalen ut

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har laget en rekke typeeksempler som viser hvordan pensjonen blir med den nye avtalen. Eksemplene er laget for årskullene 1963, 1973, 1983 og 1993.

Typeeksemplene fra ASD viser at de som er født i 1963 og som er de første som omfattes av den nye påslagsmodellen, får opptjening i ny alderspensjon i tjenestepensjonsordningen, ny livsvarig AFP og beholder rettigheter opptjent i dagens offentlige tjenestepensjon. De som er født i 1993 vil være blant de første som bare har «det nye», dvs. at deres pensjon vil bestå av folketrygd pluss ny livsvarig AFP pluss ny tjenestepensjon.

Det er to grunnleggende trekk ved det nye pensjonssystemet: De som tar ut tidlig får en mindre pensjon, de som står lenger i arbeid får mer pensjon. Dette skyldes at de som tar ut tidlig får flere år å dele pensjonsbeholdningen på. Det andre grunnleggende trekket er at levealdersjusteringen innebærer at yngre, som forventes å leve lenger enn dagens pensjonister, må jobbe lenger for å få en like god pensjon.

Dette systemet er innført for all pensjon fra 2011, og var ikke en del av det vi forhandlet om i forbindelse med den nye pensjonsavtalen. Levealdersjusteringen ville redusert ytelsene fra dagens ordning minst like sterkt om ordningen hadde blitt videreført.