Mobilisering for kvinners rettigheter globalt

FNs største likestillingspolitiske møte, FNs kvinnekommisjon, gjennomføres i New York fra 12. til 23. mars. I år rettes søkelyset særlig på likestilling for jenter og kvinner i utkantstrøk.

Kommisjonen samles årlig for å belyse kvinners muligheter og rettigheter globalt. Unio er sammen med internasjonal fagbevegelse i New York for å bidra til at medlemsstatenes sluttdokument vektlegger disse kvinnenes stemmer, og at deres rett til å organisere seg, forhandle om lønns- og arbeidsforhold, utdanning, økonomisk uavhengighet og trygge, bærekraftige arbeidsforhold blir ivaretatt.

FNs generalsekretær – en stolt feminist

Det er store forventninger til årets kommisjon, den 62. i rekken. Referansene til “MeToo”, “Time’s Up” og “The Time is Now” følger tett. FNs generalsekretær, António Guterres, slo an tonen med å innlede med å si at han er en stolt feminist. I åpningsinnlegget viste han til hvordan historiene om misbruk og krenkelser tvinger fram de viktige diskusjonene om likestilling og rettigheter: «In villages and cities, in boardrooms and bedrooms, in the streets and in the corridors of power, women and girls are calling out abusive behaviour and discriminatory attitudes”. På denne måten hyllet Guterres verdens kvinner for å stå fram med sine historier.

Leaving no one behind

Oppfølgingen av FNs bærekraftsmål er et av FNs hovedspor i arbeidet med å oppnå likestilling nasjonalt og globalt. Kvinnekommisjonens arbeid handler om at ingen skal utelates (leaving no one behind), som også er den overordnede målsettingen for oppfølging av målene fram mot 2030.

Liz Helgesen fra Unio deltar i den internasjonale fagbevegelsens delegasjon i New York. Hun viser til betydningen av at kommisjonens arbeid knyttes opp mot bærekraftsmålene.

– Alt henger jo faktisk sammen med alt. Likestilling kan ikke ses som en isolert virksomhet, men inkluderes i alle politikkområder. Dette er også Unios politikk, sier Helgesen.

Gode, offentlige tjenester bidrar til likestilling

Kommisjonen skal enes om et sluttdokument som viser en global likestillingspolitisk vei videre. For fagbevegelsen er det viktig å fremme tilgang til gode offentlige tjenester – som utdanning, helse, infrastruktur – som en forutsetning for likestilling for kvinner i utkantstrøk. Gode, bærekraftige jobber (decent work) og sysselsetting vektlegges også. Fagbevegelsen forventer en tekst som bidrar til at klimautfordringene møtes på en måte som fremmer kvinners posisjon og styrker lokalsamfunn.

Hvem deltar på FNs kvinnekommisjon?

Det er representanter for FNs medlemsstater som deltar i forhandlingene på FNs kvinnekommisjon, men under kommisjonen arrangeres en rekke møter som involverer et bredt spekter av interesseorganisasjoner.

Noen medlemsstater stiller med rene myndighetsdelegasjoner, mens andre inkluderer nærings-, arbeids- og organisasjonsliv i sitt følge. I den norske delegasjonen er organisasjonslivet representert, men ingen fra arbeidstakersiden.

Unio deltar denne gangen i den internasjonale fagbevegelsens delegasjon. Utdanningsforbundet er representert i delegasjonen til den internasjonale fagorganisasjonen for lærere, Education International.