Individuell garanti for årskullene 1959–1962

Unio har utarbeidet et faktaark om det siste årskullene som beholder dagens bruttoordning.

Årskullene 1959–1962 er de siste årskullene som beholder dagens bruttoordning. Disse årskullene får en levealdersjustert bruttoordning i bunn pluss et garantitillegg som utgjør en andel av den garantien som er gitt til og med 1958-kullet.
Andelen påvirkes blant annet av hvor mange år du har opptjening før 2011 da levealdersjusteringen ble innført.

Her er faktaarket