TBU: Liten oppgang i kjøpekrafta

I de største forhandlingsområdene har Teknisk beregningsutvalg (TBU) foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2016 til 2017 til 2 ½ prosent i gjennomsnitt. Anslagene for de fleste store forhandlingsområdene er nær dette.

– Det ser ut som om de fleste områder har havnet om lag på rammen til frontfaget, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til den foreløpige rapporten.

I dag la TBU fram sin foreløpige rapport som blant annet viser lønnsutviklingen i 2017, og som legger føringer for oppgjøret i 2018.

Rapporten bygger delvis på foreløpig statistikk og anslag for 2017. Derfor oppdaterer utvalget rapporten i mars.

Unio har laget et eget notat som oppsummerer rapporten med de viktigste tallene.

Hovedelementer i rapporten som gjengis i pressemeldingen:
Lønnsoverhenget til 2018 er foreløpig beregnet til 1,1 prosent i industrien samlet i NHO-området. For de største forhandlingsområdene varierer anslagene fra 0,6 til 1,4 prosent.

Reallønnsveksten etter skatt for lønnsmottakere med gjennomsnittlig lønnsnivå og lønnsvekst i de store forhandlingsområdene er foreløpig beregnet til mellom 1,0 og 2,2 prosent fra 2016 til 2017, med en vekst i reallønn før skatt mellom 0,5 og 2,0 prosent. Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst fra 2016 til 2017 som gjennomsnittet for alle lønnstakere, som var 2,3 prosent ifølge nasjonalregnskapet, har fått en vekst i reallønn før skatt på 0,5 prosent, og en vekst i reallønn etter skatt på 0,9 prosent.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2016 til 2017, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I 2017 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 88,1 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per september. For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 86,7 prosent av menns lønn.