Trenger en ILO-konvensjon om kjønnsbasert vold

I dag starter den globale fagbevegelsen (ITUC) en 23 dagers kampanje for å få FNs medlemland til å støtte en ILO-konvensjon om kjønnsbasert vold. Unio ser behovet for et globalt regelverk for bekjempelse av vold og trakassering. Unio-lederen har i flere sammenhenger fremmet arbeidet for en ILO-konvensjon.

Over hele verden opplever kvinner å bli trakassert i arbeidslivet. Statistikken viser at hele 35 prosent av alle kvinner over 15 år – 818 millioner kvinner – opplever seksuell eller annen fysisk vold i hjemmet, i nærsamfunnet eller på arbeidsplassen. Bare det å komme seg på jobb kan være en utfordring for kvinner, og ofte er ikke sanitære forhold verken gode eller trygge nok for kvinner. Den globale fagbevegelsen mener derfor det er ekstremt viktig å få på plass en ILO-konvensjon.

Det er viktig med en konvensjon i stedet for en rekommandasjon, slik den norske regjeringen har signalisert at de ønsker. En konvensjon er langt mer bindende og vil således kunne bidra til bekjempelse av vold og trakassering i arbeidslivet globalt. Unio mener, som den internasjonale fagbevegelsen, at konvensjonen kan følges av en rekommandasjon, som kan utdype og forsterke arbeidet.

– På samme måte som vi nasjonalt trenger formaliserte rammer rundt bekjempelse og håndtering av vold og trakassering, er det behov for globale rammer. Unio vil bidra til et trygt og godt arbeidsliv nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med å få en ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet er følgelig viktig for oss, sier Unio-leder Ragnhild Lied.