Ny Hovedavtale i kommunesektoren

Unio kommune og de andre hovedsammenslutningene er enige med KS om å prolongere Hovedavtalen for kommunesektoren.

Partene startet forhandlingen i begynnelsen av desember, og Unio overleverte krav om reelle forbedringer blant annet i tillitsvalgtordningen og medbestemmelse. Ingen av de andre forhandlingssammenslutningene hadde konkrete krav til forbedringer i avtalen.

Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2018 og til utgangen av 2019.

– Unio har ikke fått gjennomslag for krav om konkrete forbedringer i selve avtaleteksten, men samtidig har flere av temaene som vi har tatt opp i forhandlingene blitt ivaretatt gjennom avtaleprotokollen, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal.

Utvalg for pensjonsrettigheter og konflikt

Partene er enige om at det settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge og gjennomgå hvilke konsekvenser et eventuelt streikeuttak har for rettigheter til AFP, pensjon og tariffavtale forsikringsordninger. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen 1. april i år.

– Det er et stadig økende problem at medlemmer kan rammes av utilsiktet pensjonstap i forbindelse med arbeidskonflikter. Unio har tatt dette opp ved flere anledninger og mener derfor er det er bra at dette blir gjennomgått og belyst, sier leder Steffen Handal.

Felles forståelse og praktisering

Partene er også enige om at det fortsatt er behov for tiltak som kan bidra til en best mulig avtaleforståelse og praktisering av Hovedavtalen lokalt. Det vil bli satt ned en felles arbeidsgruppe som skal lage en veileder om forståelsen av hovedavtalens mest sentrale bestemmelser og hvordan avtalen kan praktiseres på en hensiktsmessig måte.

Steffen Handal sa i forbindelse med forhandlingsåpningen at Hovedavtalen i all hovedsak er god, men at det er et problem at enkelte lokale arbeidsgivere i for liten grad legger til rette for medvirkning og medbestemmelse for de tillitsvalgte.

– Jeg er fornøyd med at Unio har fått støtte til sitt krav om en felles arbeidsgruppe som skal lage en ny veileder. Jeg mener det er fornuftig at det arbeides videre med tiltak for en bedre praktisering og en felles forståelse av avtalen lokalt. Det kan bidra til å styrke hele Hovedavtalen og det mandatet den gir de tillitsvalgte, sier Handal.

Tillitsvalgtordningen

I protokollen er det presisert at tillitsvalgtordningen utformes etter drøftinger med de tillitsvalgte. I tillegg til de punkter som er nevnt i hovedavtalen skal det blant annet tas hensyn til sammensetningen av medlemsmassen, slik som kompleksitet, antall yrkesgrupper, og arbeidstidsordninger. Partene skal også tilstrebe enighet om antall tillitsvalgte og frikjøpsressurs. Særlig gjelder dette tilleggsressurser ved større prosesser for eksempel der kommuner og fylkeskommuner slås sammen.

Medbestemmelse i kommune- og fylkeskommunesammenslåinger

Protokollen inneholder også punkter knyttet til sammenslåinger av kommuner og fylkeskommuner. Partene er enige om at det i store omstillingsprosesser er viktig at det etableres forutsigbare og kjente rammer for et representativt partssamarbeid. Derfor bør organisasjoner fra alle forhandlingssammenslutningene som er berørt som hovedregel være representert.

Det er hvert enkelt forbund som er part i avtalen og som skal godkjenne forhandlingsresultatet. Svarfristen for forbundene til å godkjenne resultatet er 26. januar.

Last ned protokollen fra forhandlingene