Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede


 
 
 
 
Replikk
av:

Anders Folkestad
"På leiarplass 10. oktober kommenterer Dagbladet ressurssituasjonen i politiet. I velkjent stil vil Dagbladet arrestere dei "som syter" over ressursmangel."
>> Les innlegget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En kongress i krisens tegn
Nora Sørensen
20/5/2011
Den europeiske fagbevegelsens 12. kongress stod i den europeiske finanskrisens tegn. - Hovedsaka dreide seg om å forsvare arbeidstakernes rettigheter i lys av EUs krisepolitikk som kun handler om innstramminger og nedskjæringer. Det var samling om at folk flest ikke skal svi for at banker og finanstopper har satt økonomien over styr, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Naturlig nok ble det krisa som ble hovedtema under kongressen som tilfeldigvis også var lagt til krisens hovedarena; Athen og Hellas. Det var massive demonstrasjoner da kongressen begynte mandag.

- Med våre norske og nordiske øye kan en stille spørsmålstegn ved om protestlinja er god nok strategi fra fagbevegelsen sin side. Mens vi i Norden har tradisjon for å si fra, men samtidig samarbeide, er tradisjonen i Europa annerledes. Vi må forstå reaksjonen ut ifra at de er hardere rammet enn oss, sier Folkestad.

Utdanningsfokus
Han synes årets kongress også på andre måter var annerledes enn den forrige for fire år siden.

- Søkelyset på offentlig sektor, utdanning og forskning var mye tydeligere i år. Mange flere var opptatt av utdanning og velferd enn tidligere, sier Folkestad.

Kongressen vedtok et omfattende strategidokument med flere hundre punkter, der noen av Unios forslag og innspill ble tatt med - tema som omhandlet likelønn, klima, offentlige tjenester og velferd, utdanning og forskning.

Kongressen vedtok blant annet;

- Forsterket innsats for likelønn
- Sikre offentlig tjenester av høy kvalitet for alle
- Ta i bruk høye utdannings- og forskningsmål i Europe2020-strategien
- Understøtte omstilling til grønn økonomi

Minstelønn-kompromiss
Den nordiske delegasjonen samlet seg om at en felles standard for minstelønn ikke måtte vedtas. Mens store deler av Europa ser europeisk minstelønn som det beste tiltak mot sosial dumping, står de nordiske fast ved at lovbestemt minstelønn vil ha motsatt effekt i Norden - minstestandarder blir gjerne maksimumsstandarder. I tillegg ville dette undergrave hele forhandlingsmodellen og den nordiske modellen. Løsningen ble at den europeiske fagbevegelsen (ETUC) ikke vedtok noen felles politikk på dette området, men at de enkelte landene står fritt til å bestemme selv hvilken løsning de vil ha.

- Det at kongressen kom til enighet om minstelønnsaken og andre kontroversielle saker vitner om en organisasjon som respekterer ulikheter og som finner konstruktive løsninger for et felles mål, sier Anders Folkestad.

Her er manifestet; The Athens Manifesto


Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo sentralbord: 22 70 88 50 faks: 22 70 88 60 e-post: post@unio.no